Referat 20.02.14

REFERAT BESTYRELSESMØDE

AFHOLDT: DEN 20. FEBRUAR 2014, KL. 18.30

TILSTEDE:KURT NIELSEN, CHRISTINE DARLOV, TONNY OLSEN, ANDERS LANGE, KIM LUNDERØD, BELINDA BORUP, DENNIS NIELSEN, PETER ROGGE, MARIA STRAWBRIDGE.

REFERENT:BELINDA BORUP

 

 

Pkt. 1: konstituering af bestyrelsen efter generelforsamling.

Formand: Tonny Olsen blev enstemmigt genvalgt

Næstformand: Kurt Nielsen blev enstemmigt genvalgt

Forretningsfører: Peter Mols blev enstemmigt genvalgt

Referent: Belinda Borup. Det blev i øvrigt bestemt, at sammendrag af referater lægges på hjemmesiden.

Pkt. 2: holdansvarlige i bestyrelsen.

  1. 1. hold herrer: Anders Jørgensen
  2. 1. hold damer: Christina Darlov
  3. Jr. Hold: Kurt Nielsen
  4. 2. hold herrer: Dennis Nielsen sørger for, at Lau får info
  5. Super Senior: Tonny Olsen

Holdansvarligesørger for, at informationer fra bestyrelsen kommer ud til holdene og omvendt, samt fungerer som tovholder.

Pkt. 3 Klubbens Kasse.

Det blev besluttet, at Kurt sørger for, at bestyrelsen får at vide, hvor meget klubben har til rådighed i klubkassen ved hvert bestyrelsesmøde, således vi kan holde os ajour.

Pkt. 4 Budgetplanlægning.

Bestyrelsen besluttede, at vi til næste sæson vil udarbejde et budget som bedre reflekterer klubbens forventede udgifter i løbet af året, samt holde løbende øje med, at budgettet overholdes så vidt muligt. Dog blev det pointeret, at bestyrelse altid vil bestræbe sig på at hjælpe samtlige hold, med de midler vi har til rådighed - også om det overskrider budgettet.

Pkt. 5 Repræsentatskabsmøde i forbundet 22.02.14 kl. 10.

Kurt og Tonny deltager.

Pkt. 6 Kampprogram.

Niels har forfattet et brev med input fra trænerne, på vegne af klubben. Brevet blev sendt fra bestyrelsen til Jens Terkelsen og Lars (GSK), som er ansvarlige for turneringskamp i år. Brevet blev modtaget positivt. Vi afventer revideret kampprogram. Dette sendes til holdene samt lægges på hjemmesiden, når det kommer.

Pkt. 8 Sommercamp - Forbundsarrangement.

Sommercamp afholdes på Stenløse Bulls baner fra mandag, 30. juni til fredag, 4. juli. Udover danske børn, deltager en gruppe engelske børn.

Klubben søger frivillige til at hjælpe især med madlavning om aftenen, plus ad hoc i løbet af ugen. Henvend jer til Kurt Nielsen eller Tonny Olsen, hvis I har lyst til at give en hånd med.

Dette punkt kommer på dagsorden igen ved næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 9 Frivillighed i klubben.

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi (bestyrelsen) kan være bedre til, at få klubbens medlemmer og familier til, at hjælpe ved arrangementer samt indgå aktivt i frivilligt arbejde omkring klubben Vi blev enige om, at tvang ikke er "vores stil", men venlige opfordringer samt bedre planlægning fra vores side, kan være medvirkende til at hverve flere hænder i 2014.

I forbindelse med denne drøftelse har Dennis lovet, at såfremt han får informationer fra Kurt, kan han lave en mailplatform, som kan bruges når vi har brug for hjælpere.

Pkt. 10 Baneplanlægning.

Bestyrelsen drøftede, om vi skal begynde at sætte et aftalt beløb til side til fremtidige forbedringer af anlægget (større projekter). I den forbindelse vil vi ved næste møde, lave en liste over mulige projekter som kunne ønskes gennemført. Denne liste skal kun bruges som idegrundlag, da større projekter skal drøftes i klubben og vedtages.

Pkt. 11 Banedage 5.-6. april fra kl. 10-16.00.

Lørdag og søndag 5.-6. april vil der være arbejdsweekend, for at klargøre banerne til sæsonstart den efterfølgende uge.

Ved næste møde skal hver bestyrelsesmedlem + suppleanter bidrage med 3 forslag til baneforbedring (se pkt. 10) samt forslag til opgaver i arbejdsweekenden. Ved næste møde bliver der lavet en liste over materialer, som skal indkøbes til dagen og en liste over øvrige indkøb (mad til frokost, mm), samt uddelegering af indkøb.

Holdansvarligehar.. Ansvar for at melde datoer ud til holdene samt sørge for, at nogle fra holdet deltager.

Belinda sender checkliste over mulige opgaver vedrørende banedagsafholdelse til Tonny Olsen, som bruger denne som guideline. (checklisten er lavet af Niels Kirstein for nogle år siden).

 

Pkt. 12 Rygning forbudt.

Ifølge kommunen må der ikke ryges på sportsanlæggene i kommunen. Vi afventer at høre, hvordan dette påbud forventes overholdt. Foreløbigt sætter vi ikke skilte op.

Pkt. 13 Damernes udlands turneringer i foråret.

Bestyrelsen blev enig om, at klubben betaler indmeldelsesgebyr  Stuttgart turning 4.-6. april, samt at dameholdet må låne klubbens 3 brobizzer til Kiel turnering d. 1. marts.

Damerne lover som tak, at være ekstra behjælpelig med arrangementer i løbet af sæsonen.

Pkt. 14 Dragter.

Dragter til den nye sæson bestilles i april. Pris er stadig 850,- pr sæt og trøjer 450,-.

Kurtsender størrelsesguide til Belinda samt de holdansvarlige.Belindalægger ud på hjemmesiden.

Holdansvarligeskal melde ud til deres hold. Dragter skal bestilles enten gennem den holdansvarlige eller ved at sende en mail direkte til Kurt. DOG skal man huske at der i år skal være forudbetaling, ellers ingen bestilling.

Bestyrelsen blev enig om, at vi køber sæt i junior størrelser (alle youth størrelser) som prøvedragter. Prøvedragterne vil ligge hjemme hos Kurt og tjener det formål, at de unge får bestilt en dragt som passer! Der bliver hverken trykt nr, logo el. andet på prøvedragter.

Pkt. 15 Slow Pitch hold.

Et slowpitch hold fra Tyskland har henvendt sig for at høre, om klubben vil spille venskabskamp mod dem i Stenløse til sommer. Belinda har svaret mailen, at vi vender tilbage igen så snart vi ved mere om holdets sammensætning og kampprogram.Tonnyvil gerne være med-tovholder på SlowPitch opgaven.

Næste skridt er at få nogle til at melde sig på holdet! Og aftale eventuelle træningstidspunkter i løbet af sæsonen.

Pkt. 16 Video træning.

Thomas Kirstein har tilbudt at afholde video træning om torsdagen kl. 18, såfremt der er tilmeldinger. Man tilmelder sig løbende hos sin træner, som sørger for at kontakte Thomas.

Holdansvarlige- meld dette ud til jeres trænere og hold.

Pkt. 17 Hastighedsgrænse på stien.

Peter Roggeforfatter et brev på bestyrelsens vegne, som han sender ud til bestyrelsen, vedrørende vigtigheden af overholdelse af hastighedsgrænsen på 15 km/time. Brevet vil beskrive, hvilke sanktioner det vil medføre, såfremt besøgende klubber vælger at tilsidesætte denne regel.

Holdansvarlige- skal sørge for at brevet sendes ud til de hold, de forventer at møde på vores bane i løbet af sæsonen. Send til trænerne på de hold - i god tid.

Pkt. 18 Udstyr.

Bolde:Kurt har købt 90 bolde med vores logo på, til at skyde sæsonen 2014 i gang.

Det blev diskuteret, hvorvidt hvert hold skal have et aflåst skab i containeren til opbevaring af udstyr tilhørende holdet. Foreløbigt, har Kurt besluttet at han mærker boldene med H1, H2, D1, Jr, osv og giver hvert hold x antal bolde, som de selv disponerer over. Så må vi se, hvordan det går i løbet af året.

Desuden opfordrer Kurt til, at defekte bolde smides ud! Vi skal ikke træne med dårlige bold. Han opfordrer også til, at holdene indsamler de bold, som i løbet af træning og kamp ender på den anden side af hegnet og det det høje græs på anlægget.

Hjelme:Damerne har fået bevilget penge til køb af 2-3 hjelme med eller uden mundstykke til kommende sæson.Nielsfinder ud af, hvilke hjelme han foretrækker at vi bruger og indhenter priser og melder tilbage.

Andet udstyr:Er der andet, som klubben mangler, kan vi se på efter banedage, hvor der ryddes op i containerne.

Pkt. 19 DM afholdelse 2014.

Bestyrelsen drøftede og nåede til enighed om, at vi Kurt ansøger på klubbens vegne om afholdelse af Grand Finale for 1. divisions holdene samt afholdelse af Super Senior DM.

Pkt. 20 Næste bestyrelses møde.

Afholdes den 31. marts, kl. 18.30. Vi mødes på banerne til gennemgang og afholder efterfølgende mødet i fodbold klubhuset.

 

MØDET SLUT KL. 21.50.

 

WEB by HC